ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនិងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ ម៉ោង: 9: 00 am - 8: 00 ម៉ោង | ហៅ & WhatsApp, Viber, បន្ទាត់ + 66 90 587 45 75

គោលនយោបាយការបង្វិលសងប្រាក់

ត្រឡប់

- HGH (growth hormone) and other products on our site will not be exchanged and returned for refund


- To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

- The store reserves the right to refuse to return the goods without explanation


- Sale items (if applicable)
មានតែទំនិញដែលមានតម្លៃធម្មតាប៉ុណ្ណោះអាចត្រូវបានបង្វិលសងវិញជាអកុសលធាតុលក់មិនអាចសងវិញបានទេ។

ការដឹកជញ្ជូនអន្ដរជាតិ


- All international parcels we track using tracking numbers

- The products of growth hormone can be confiscated at the border of your country,
we are not responsible for the return of goods or money lost at the customs of your country.